Historia
Krótka historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu

 

Lata 1915 – 2013

 

 

            Rok 1915, to drugi rok pierwszej wojny światowej – okres zaboru rosyjskiego. W tak trudnej i skomplikowanej sytuacji obywatele Rąbienia przystąpili do organizowania straży pożarnej. Pomimo oporów ze strony władz carskich, starania w tym zakresie zakończyły się sukcesem i w sierpniu 1915 roku powstała Straż Ogniowa Ochotnicza. Nieco wcześniej, bo od roku 1903 jednostka taka istniała w Aleksandrowie Łódzkim. Założycielami naszej Straży byli mieszkańcy Rąbienia i okolic narodowości polskiej oraz niemieckiej.  Liczyła około 15 członków. Trudno podać nazwisko pierwszego prezesa. Siedziba Straży mieściła się w tym samym miejscu, co aktualnie, ale była to zwykła stodoła. Jednym z fundatorów gruntów i nieruchomości był pan Szczepan Czapliński oraz ówczesne władze gminne.

 W tamtym czasie Straż dysponowała tzw. sikawką ręczną na zaprzęg konnym stan ten  trwał aż do roku 1970.

W roku 1930 – już w niepodległej Polsce – Straż w Rąbieniu obchodziła swoj15-lecie  istnienia. Z tej okazji społeczeństwo ufundowało pierwszy i historyczny już  SZTANDAR na którym widnieje napis ”STRAŻ OGNIOWA OCHOTNICZA RĄBIEŃ 1915-1930”. Do dnia dzisiejszego wisi on na honorowym miejscu w  specjalnej gablocie w dyżurnym pomieszczeniu OSP –warto Go obejrzeć.

             Lata 1939-1945, to okres „zakazany” dla polskiej straży pożarnej.  A jednak, dzięki  Sztandarowi jednostka istniała. Przechowywał Go strażak, narodowości niemieckiej , pan Gontlach.  Groziło to Jemu i Jego rodzinie bezwzględnej  karze śmierci. Cześć Jego odwadze i pamięci!

            Już w początkach roku 1945 zbierała się wiara aby kontynuować społeczną działalność strażacką. Bohater przechowania przekazał Sztandar jednostce.

            Do pierwszych po drugiej wojnie światowej członków Zarządu należeli:

Szczepan Czapliński; prezes,

Hieronim Ponalski; naczelnik,

Józef Osiewała; zastępca naczelnika,

Leon Olejnik; gospodarz.

            Straż liczyła wówczas 24 członków, dysponowała ręczną sikawką na zaprzęg konny, miała skromne umundurowanie bojowe i galowe. Zajmowała pomieszczenia w dwóch starych budynkach drewnianych.

            W roku 1960 rozpoczęto prace nad budową nowego murowanego obiektu dla OSP całkowicie w ramach prac społecznych i z własnych środków. Fundusze zdobywano ze składek, zbiórek pieniężnych, organizowania zabaw tanecznych oraz innych imprez kulturalno-rozrywkowych. Prace zakończono w roku 1963. W tym też roku uroczyście oddano obiekt do użytku.. Został on – szczególnie w ostatnich latach częściowo zmodernizowany na miarę potrzeb współczesności i przyszłości. Wykonano między innymi: elewację zewnętrzną budynku, remont i modernizację garażu oraz dyżurki oraz pomieszczenia socjalno – kulturalnego na I piętrze. Zabudowano place frontowy i tylny. Prace takie będą trwały nadal.

            W okresie budowy Strażnicy, tj. w latach 60-tych członkami Zarządu byli:

Walerian Stasiak; prezes,

Andrzej Rycerz; naczelnik,

Stanisław Fisiak; zastępca naczelnika,

Bolesław Żmudzki; skarbnik,

Zdzisław Osiewała; sekretarz,

Leon Olejnik; gospodarz,

            W roku 1970 Straż otrzymała swój pierwszy wóz bojowy – babkę, ale bez zbiornika wodnego. Zbudowano więc we własnym zakresie beczkę na przyczepie. Straż została zmechanizowana, zrezygnowano z sikawki i zaprzęgów konnych.

            Za bardzo istotny rok w historii OSP w Rąbieniu należy uznać rok 1977. Wówczas to jednostka otrzymała nowy SZTANDAR, który do dnia dzisiejszego stanowi „świętość” i podstawowe insygnium Naszej Straży.

            W roku 1984 nastąpiła wymiana „starego”samochdu na nowy marki „Jelcz” O pojemności 6.000 litrów. Jest użytkowany do dnia dzisiejszego, umożliwiając strażakom udział w bardzo poważnych akcjach bojowych. Ma on już ponad 30 lat, ale ciągle jest sprawny – bardzo o niego dbamy. Na 90-lecie swojego istnienia (27.08.2005) OSP otrzymała dzięki Panu Burmistrzowi Jackowi Lipińskiemu oraz Komendantowi Powiatowemu PSP w Zgierzu st. bryg. Bogusławowi Czekale lekki samochód bojowy – Volkswagen Transporter.

            W całym okresie historii OSP w Rąbieniu szczególną troskę przykładano do profesjonalnego szkolenia strażaków. Robiły to i nadal robią nowe zastępy strażaków. Mamy kilkunastu  profesjonalnie wyszkolonych strażaków, dwóch kierowców mechaników, czterech ratowników medycznych, trzech pilarzy, czterech dowódców OSP, trzech operatorów sprzętu bojowego  Jesteśmy merytorycznie przygotowani do znacznego rozszerzenia działalności ratowniczej.

            Względy powyższe zadecydowały, iż w roku 1997 OSP w Rąbieniu została przyjęta do Krajowego Sytemu Ratowniczo Gaśniczego – tak jak profesjonalne jednostki PSP. Jesteśmy w pełni  dyspozycyjni operacyjnie.

        A teraz trochę statystyki (ostatnie 10 lat).

liczba wyjazdów ratowniczych i innych operacyjnych około 300,

liczba manewrów 3,

liczba zawodów sportowo-pożarniczych 5,

aktualna liczba członków  36 ,

udział w imprezach państwowych i resortowych 30,

liczny udział w imprezach kościelnych,

prace społeczne przy strażnicy i na rzecz Rąbienia – nie liczono, ale było

ich wiele i trwają cały czas,

8. udział i organizacja  imprez kulturalno-rozrywkowych.

            Nie wymieniono oczywiście całej działalności – można ją znaleźć w rocznych oaz kadencyjnych sprawozdaniach.

            Za całokształt działalności OSP w Rąbieniu odznaczona została na Sztandar „Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” w dniu 27.08.2005.

            Należy podkreślić, że szczególnie aktywna była i jest Nasza straż w ostatniej dekadzie (lata 2002 – 2012), w której to gruntownie zmieniono architekturę zewnętrzną i wewnętrzną OSP. Jednostka, dzięki dofinansowaniu działalności operacyjno – technicznej z funduszy KSRG, Z OSPRP i środków Urzędu Miasta Aleksandrowa Łódzkiego oraz środkom własnym, została prawie kompletnie wyposażona w nowoczesny sprzęt ratowniczy. Brakuje tylko nowego – niezawodnego samochodu ciężkiego. Chcielibyśmy go pozyskać na 100 – lecie OSP w roku 2015. W okresie tym (już trzecią kadencję) prezesem jest dh Lechosław Berliński.

            Kończąc tą krótką historię, należy wymienić i jednocześnie podziękować szczególnie zasłużonym w przeszłości, jak i aktualnie następującym druhom:

- Kazimierzowi Zimolągowi,

- Leszkowi Kamieniakowi śp.,

- Lesławowi Szewczykowi,

- Janowi i Ireneuszowi Bućkom,

- Stanisławowi i Andrzejowi Stefańczykom śp.,

- Czesławowi Jaworskiemu śp.,

- Tadeuszowi Jaworskiemu,

- Ryszardowi Mistrzyńskiemu,

- Józefowi i Romanowi Lemańskim,

- Michłowi Domagale, 

- Zięcinie,

- Zasiadczykom, seniorowi oraz juniorowi,

- Zygmuntowi Gawrońskiemu śp.,

- Wiktorowi Szyjakowskiemu,

- Sławomirowi Sokolskiemu

- Lechosławowi Berlińskiemu.

I wielu Innym, w tym miejscu niewymienionym.

Szczególne podziękowania za twórczy wkład w historię Naszej Straży złożyć należy naszemu, zawsze uczynnemu, surowemu, ale niezwykle życzliwemu księdzu kanonikowi proboszczowi naszej parafii Andrzejowi Mikołajczykowi. Zmarł On nagle w roku 2010 Cześć Jego Pamięci!

Na wiele słów szacunku i podziękowania w tworzeniu Naszej historii zasługują także:

Pan Burmistrz  Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński,

Pan St .bryg. Bogusław Czekała – były Komendant Powiatowy PSP w Zgierzu.

 

Aktualny skład Zarządu:

   - prezes: Iwona Nowak,

   - v-ce prezes; naczelnik: Sławomir Sokolski,

   - v-ce prezes; sekretarz: Mariusz Kamiński,

   - skarbnik: Jarosław Nowak,

   - z-ca naczelnika: Rafał Bienias,

   - gospodarz: Łukasz Nadgrotkiewicz,

   - członek zarządu: kierowca:  Karol Kamieniak,

   - członek zarządu:  Maciej Cywiński,

   - członek zarządu:  Krzysztof Colonna-Walewski,

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej:

   - Lechosław Berliński,

   - Lesław Szewczyk,

   - Rafał Juszczak.

              W roku 2012 ukazała się pierwsza, zwarta i wsparta nowoczesną praktyką i teorią, tego rodzaju książka w Kraju, napisana przez naszego dh Lechosława Berlińskiego pt. ,,Zarządzanie i Dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną". Uzyskała bardzo dobre recenzje. Pierwszy nakład wyczerpał się błyskawicznie. Składa się ona z 9-ciu rozdziałów i liczy 294 strony. Wydawcą jest znane i cenione Wydawnictwo ,, Difin" w Warszawie. Napisana została w oparciu o doświadczenia zdobyte przez dh Lechosława Berlińskiego przede wszystkim w pracy społecznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu. W związku z tym ukazał się artykuł pt. " Wyjątkowa książka strażaka z Rąbienia" ( czterdzieści i cztery, rok XXI, nr 25  429, Aleksandrów Łódzki), którym pisze się m.in. ,,... Obecna na spotkaniu promocyjnym poseł Agnieszka Hanajczyk  obiecała zainteresować książką Poselski Zespół Strażaków..." i dalej ,,... jako wieloletni prezes OSP Rąbień, We współpracy z Burmistrzem Miejskim oraz Zarządem Gminnym OSP, działał na rzecz poprawy działania, prawie 100-letniej jednostki. Jest to jedna z liczących się jednostek w naszej gminie uczestnicząca w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym" ... Burmistrz to pan Jacek Lipiński

             Opracowano na podstawie dostępnych materiałów źródłowych oraz relacji żyjących świadków minionych wydarzeń (Panów:, Z. Osiewały, śp. S. Fisiaka ,  J.Bućki, K. Zimoląga)

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi
 
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI
na zadanie: "Zapobieganie
zagrożeniom i ograniczenie
ich skutków poprzez zakup
średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 4 x 4”
Szczegóły w zakładce:
Dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Łodzi
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi
 
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI
na zadanie: "Zakup sprzętu i
wyposażenia osobistego dla
jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rąbieniu”
Szczegóły w zakładce:
Dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Łodzi
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 14 odwiedzający.
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja