Statut

STATUT 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

 

w  RĄBIENIU gm. Aleksandrów Łódzk

R o z d z i a ł   I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Rąbieniu zwane dalej OSP.

2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z  7 kwietnia 1989 r.    Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst  jednolity ze zm.),  a  także niniejszego statutu.

3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.

4. Siedzibą OSP jest miejscowość Rąbień ul. Pańska 15 gm. Aleksandrów Łódzki powiat Zgierski woj. łódzkie


§ 2

1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej  Polskiej.


§ 3

Ochotnicza  straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów dystynkcji, odznak i Flag organizacji według wzorów określonych w odrębnych przepisach.


§ 4

Działalność Ochotniczej Straży Pozarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia  swoich spraw OSP może  zatrudniać pracowników.


R o z d z i a ł   I I


CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA§ 5

Celem stowarzyszenia jest:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk  i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalność i kulturalno-oświatowej  i  rozrywkowej.

5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.


§ 6

Zadania i cele wymienione w paragrafie 5 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:

1. Organizowanie zespołów  do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości własnej i pomocy wzajemnej oraz przygotowanie informacji o powyższym.

2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.

3. Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.

5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę  fizyczną.

8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań  wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i  niniejszego statutu.


R o z d z i a ł   I I I

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 7

Członkowie OSP dzielą się na:

1) członków zwyczajnych, w tym członków  młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.


§ 8

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

1) pełnoletni   obywatele polscy i cudzoziemcy  mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,

2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej  16 lat, jeżeli  deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP.


§ 9

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści:

"W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia" . 


§ 10

1.Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 12. lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat, i złożyła przyrzeczenie.  

2.Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do  18 lat  przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

3.Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.


§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. wybierać i być wybieranymi do władz OSP z  wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat.

2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.

3. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.

4. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

5. Używać munduru, dystynkcji i odznak.


§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy :

1. Aktywne uczestniczenie w działalności OSP.

2. Przestrzeganie postanowien niniejszego statutu, jak też regulaminów i uchwał władz OSP.

3. Podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu funkcyjnym i doskonalącym.

4. Dbanie o mienie OSP.

5. Regularne opłacanie składek członkowskich.


§ 13

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną.


§  14

Członkostwo ustaje na skutek:

1. Skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,

2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:

    1) Rezygnacji  z członkostwa złożonej przez członka na piśmie. 

    2) Nie usprawiedliwionego zalegania przez członka  z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.

   
3) Śmierci członka.

3. Wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:

    1) Prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.

    2) Popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 2 i w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.

5. Od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3, członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

6. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek  zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.

7. Skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu  umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i  za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

2.Członek wspierający opłaca składkę członkowską  w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w  Walnym Zebraniu


§ 16

1. Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie.

2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

3. Członkowie honorowi maja prawo:
   
1) Wybierać i być wybierani do władz OSP.

    2) Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

    3) Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP.
   
    4) Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

    5) Używać munduru i odznak.


R o z d z i a ł   I V

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

A.POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 17

Władzami OSP  są:

1. Walne zebranie,

2. Zarząd,

3. Komisja rewizyjna.


§ 18

1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§ 19


1. Wybory władz  OSP  odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.

2. Kadencja władz OSP trwa 5. lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.

3. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.


B.WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW


§  20

1. Walne zebranie członków  jest najwyższą władzą OSP.

2. Do kompetencji walnego zebrania członków, oprócz innych spraw  wymienionych  w niniejszym statucie, należy:

   
1) Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP.
   
   
2) Wysłuchanie sprawozdania  komisji rewizyjnej z działalności OSP.

    3) Udzielenia absolutorium zarządowi OSP.

    4) Uchwalenie programu działania i budżetu OSP.

    5) Wybór, spośród siebie zarządu w liczbie od 5 do 9 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich.

   
6) Wybór spośród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie od 3 do 5 osób.

   
7) Uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę.

   
8) Ustalanie wysokości składki członkowskiej.

    9) Podejmowanie uchwał w sprawach  majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.

    10) Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.

    11) Wybieranie spośród siebie  delegatów w skład władz Związku OSP RP.

   
12) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.

    13) Nadawanie członkostwa honorowego OSP.

   
14) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.


§ 21

1. Walne zebranie członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.

2. Zwyczajne walne  zebranie członków OSP jest  zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

3. Zwyczajne walne zebranie członków i walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 

§ 22

1. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:

    1) z własnej inicjatywy,

    2) na żądanie komisji rewizyjnej OSP,

    3) na żądanie 1/2 liczby członków  OSP.

2. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

3. Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania, spośród spraw określonych w paragrafie 20 ust. 2 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

4. Nadzwyczajne walne zebranie OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania.§ 23

Przebieg walnego zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.


C.ZARZĄD


§ 24

1.Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik  sprawuje funkcję  wiceprezesa.

2.Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej  1/3  ustalonego składu.


§  25

Do zadań zarządu należy:

1. Reprezentowanie interesów OSP,

2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
3. Zwoływanie walnego zebrania,

4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu  i komisji rewizyjnej.

5. Udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu.

6. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.

7. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych .

8. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.

9. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.

10. Tworzenie jednostek operacyjno-technicznych.

11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.

12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP  powierzonych im zadań.

13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.

14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§ 26

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.


§ 27

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.


§ 28

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.


§ 29

Naczelnik  kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika należy:

1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.

2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.

3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.

4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.

5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.


§ 30

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

    1)pochwałę ustną,

    2)pochwałę w rozkazie naczelnika ,

    3)wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,

    4)sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia  lub odznaki.


§ 31

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1. Upomnienie ustne,

2. Nagana w rozkazie naczelnika ,

3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.


D.KOMISJA REWIZYJNEJ


§ 32

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

    1) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu  działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.

   
2) Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.

    3) Przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

    4) Wnioskowanie o udzielenie  zarządowi absolutorium.

2. Komisja rewizyjna OSP  może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej1/3 jej składu.


§ 33

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. 


§ 34

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.


R o z d z i a ł  V


MĄJATEK, FUNDUSZE OSP


§ 35

Majątek i fundusze OSP powstają z:

1. Składek członkowskich,

2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3. Dochodów z majątku i imprez,

4. Ofiarności publicznej,

5. Wpływów z działalności gospodarczej.


§ 36

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód  z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.


R o z d z i a ł   V I


ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP


§ 37

Zmianę  statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków  większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 38

1. Wnioski o zmianę statutu i  rozwiązanie OSP  może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2  ogólnej liczby członków.

2. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.§ 39

1. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, uchwałę o rozwiązaniu OSP  podejmuje organ nadzorujący, ustalając jednocześnie komisję likwidacyjną.

2. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi
 
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI
na zadanie: "Zapobieganie
zagrożeniom i ograniczenie
ich skutków poprzez zakup
średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 4 x 4”
Szczegóły w zakładce:
Dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Łodzi
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi
 
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI
na zadanie: "Zakup sprzętu i
wyposażenia osobistego dla
jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rąbieniu”
Szczegóły w zakładce:
Dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Łodzi
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 13 odwiedzający.
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja