Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 23-10-2017